بازگشت به صفحه مقالات    |     دریافت فایل مقاله با فرمت Doc

طيف گسترده كاربرد گلاس‌آينومر

دکتر ابراهیم دوستی

WWW.DENTALUNIQUE.COM

اين ماده توانسته جاي خود را در بين مواد مورد استفاده در دندانپزشكي ترميمي باز كند. استفاده از اين ماده در دندانپزشكي داراي طيف گسترده‌اي است و در بيشتر رشته‌هاي دندانپزشكي قابل استفاده مي‌باشد. گلاس‌آينومرها بخاطر مزاياي پتانسيل كاريواستاتيك بالا، چسبندگي به نسوج دنداني، سازگاري با پالپ زنده، انقباض كم هنگام سخت شدن، گرمازا نبودن واكنش سخت شدن و ظرفيت انبساط حرارتي مشابه با نسوج دنداني قابل توجه مي‌باشند، اگرچه انواع قبلي گلاس‌آينومرها داراي نواقصي بوده‌اند اما در انواع جديدتر، خواص اين مواد تا حدود زيادي بهبود يافته است.

در ضايعات واروژن‌هاي ناحيه سرويكالي كه به سطوح ريشه‌اي پيشرفت كرده باشند گلاس‌آينومرها ايده‌آل و مطلوب مي‌باشند، همچنين بعنوان Base و Lining در پركردگيهاي كمپوزيت و آمالگام و ترميم حفرات كلاس  و كارآيي خوبي دارند. در ترميم حفرات كلاس I و پركردگيهاي دندانهاي شيري بخصوص در بيماراني كه ايندكس پوسيدگي بالايي دارند از انواع گلاس‌آينومر و ترجيحاً از نوع Cermet مي‌توان بخوبي استفاده نمود.

جدول (زير) تجربه كلينيكي 7 ساله در ترميم حفرات كلاس  و با گلاس‌آينومرها را نشان مي‌دهد. چنانچه ملاحظه مي‌شود از كل 2100 ترميم كه با انواع مختلف گلاس‌آينومر صورت گرفته بعد از 7 سال فقط 6% شكست (Failure) داشته است، همچنين از نظر خواص ظاهري مثل رنگ و شفافيت بعد از دو سال كه مطالعه گرديد تغييرات كمي مشاهده شد.

جدول نتيجه 7 سال تجربه كلينيكي در استفاده از گلاس‌آينومر

Seven-year clinical trial of glass-ionomer cements*

              De Trey Aspa

Fuji ionomer II

Ketac-Fil

Total

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ Restorations placed ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Class V

Class III

Others

Total

328

   28

   80

446

246

  54

  23

323

 802

 374

 155

1331

1376

  466

  258

2100

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ Restorations rechecked ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Class V

Class III

Others

Total

306

  26

  52

384

191

  30

  18

239

421

183

  46

660

918

239

126

1283

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ Restorations failed ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Class V

Class III

Others

Total

45

  2

19

           66(17%)

8

0

4

        12(5%)

9

1

6

       16(2%)

62

  3

29

        94(7%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متفاوتي از اسيد داشتند طبق دستور كارخانه سازنده از نظر مدت آماده‌سازي و روش مورد استفاده قرار گرفت. براي اين منظور بر روي 120 دندان مولر كشيده شده حفراتي تهيه كرده و آنها را به 4 گروه 30 تايي تقسيم كرد. گروه اول بعنوان شاهد بدون آماده‌سازي از گلاس‌آينومر استفاده شد براي سه گروه بعدي توسط سه ماده زير Pretreatment انجام شد.

 

غلظت اسيد

مدت آماده‌سازي

روش آماده‌سازي

Durelon liquid

40%

10 ثانيه

Passive

Ketact conditioner

25%

10 ثانيه

passive

G.C Dentin Conditioner

10%

10 ثانيه

Scrubbing

نتيجه اينكه اختلاف قابل ملاحظه‌اي در bonding strength موردهاي pretreatment شده با گروه شاهد مشاهده گرديد ولي اختلاف كمي بين گروههاي 2و3و4 وجود داشت. مثلاً نوع G-C نسبت به دوتاي ديگر تاثير بيشتري داشت و نوع Durelon تاثير كمتري در B.S داشت كه اين اختلاف احتمالاً مربوط به غلظت اسيد مصرفي، زمان آماده‌سازي و يا روش بكار رفته مي‌باشد. Joynt از اين مطالعه خود نتيجه گرفت كه با استفاده از اسيد با غلظت 10 درصد و بمدت 10 تا 20 ثانيه و بروش Scrubbing نتيجه بهتري عايدمان مي‌شود.

Philips معتقد است كه هرچند مي‌توانيم از پودر پاميس همراه با اسپري آب استفاده كنيم ولي از pretreatment نتيجه بهتري عايدمان مي‌شود. با اين عمل اگرچه Smear layer حذف مي‌شود ولي دهانه توبولهاي عاجي باز نشده و بعنوان سد محافظي در مقابل رسوخ اسيد گلاس‌آينومر عمل مي‌كند، براي نيل به اين هدف مصرف اسيد با غلظت بالا و مدت كم براي رفع دبريهاي سطحي لازم مي‌باشد.

امروزه تمام محققين استفاده اسيد پلي آكريليك را بخاطر فراهم نمودن باندينگ بهتر و سازگاري با نسج پالپ توصيه مي‌كنند. پس از بكار بردن اسيد پلي آكريليك 10 درصد بمدت 10 تا 15 ثانيه بروش Scrubbing و شستشوي حفره، آنرا خشك مي‌كنيم ولي نه آنقدر كه باعث دهيدراتاسيون گلاس‌آينومر شود و آنرا از هرگونه آلودگي به بزاق و يا خون براي نيل به باندينگ محكم با گلاس‌آينومر حفظ مي‌كنيم.(1)

با اين همه، گلاس آينومر اين توانايي را دارد كه حتي بدون Conditioning، اتصال ديناميك و فعالي را با نسج سالم دندان ايجاد نمايد.

 

منابع:

1.    شاپور نظيري ـ س، شاهوردياني ـ ب: سيمانهاي گلاس‌آينومر در دندانپزشكي ترميمي، پايان‌نامه دكترا، شماره 150، مركز آموزش علوم دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي، سال تحصيلي 72-1371.

2. Alan D. Wilson, and John W. Mclean: Glass-ionomer Cement. Quintessence Publishing Co. Inc. 1988.

 

بازگشت به صفحه مقالات    |     دریافت فایل مقاله با فرمت Doc

 

 

The Official Website of Dr. Ebrahim Dousti  |  Desined by F.R.Javan  2011