بازگشت به صفحه مقالات    |     دریافت فایل مقاله با فرمت Doc

خاصيت ضد پوسيدگي گلاس‌آينومرها

دکتر ابراهیم دوستی

WWW.DENTALUNIQUE.COM

شكست در ترميم يك دندان به دلايل مختلف ممكن است اتفاق بيفتد. پوسيدگي ثانويه بعنوان يك مشكل اساسي در پر كردگيهاي آمالگام و كمپوزيتي هميشه مطرح بوده است. در مورد آمالگام پوسيدگي مكرر و آداپتاسيون و تطابق ضعيف لبه‌ها و شكستگي در آمالگام و يا دندان از دلايل تغيير رنگ، پوسيدگيهاي ثانويه و فرم آناتوميك ضعيف، علاوه بر اين فاكتورهايي از قبيل بهداشت دهان، مهارت عمل كننده و خصوصيات ذاتي مواد پر كننده طول عمر يك پركردگي را مشخص مي‌كنند. ولي آنچه كه بيشتر از ديگر عوامل باعث شكست پركردگيها مي‌باشد در تمام پركردگيها اعم از آمالگام و كمپوزيت، عود مجدد پوسيدگي بوده كه مجبور به تعويض پركردگي مي‌شويم.(1)

Derand and Johnson پيشرفت پوسيدگيهاي ثانويه در موارد مختلف ترميمي را بصورت in vitro مورد مقايسه قرار دادند. ضايعات موجود در اطراف گلاس‌آينومر بسيار كوچكتر از ضايعات حاصل در اطراف مواد ديگر، در فاصله زماني يكسان و در سيستم ژل اسيدي بوده است. علاوه بر اين يك لايه راديواوپك در اطراف پركردگيهاي گلاس‌آينومر مشاهده گرديد.

Hicks در سال 1986 تطابق گلاس‌آينومر را با ديواره حفرات و تاثير آن را بر روي پوسيدگيهاي مكرر سطح ريشه مورد آزمايش قرار داد. در اين تحقيقات حفرات كلاس5، توسط گلاس‌آينومر Conventional و گلاس‌آينومر تقويت شده با نقره Ketac-Silver ترميم شد. چند نمونه هم بعنوان شاهد در نظر گرفته شد. دندانها در ژل اسيدي بمدت 10 هفته قرار داده شدند، سپس مقاطعي تهيه و بوسيله ميكروسكوپ پلاريزه مطالعه شد. در موارد كنترل، عمق ضايعات ايجاد شده 338 ميكرون، در مورد keta-Silver، 279 ميكرون و در مورد گلاس‌آينومر نوع Conventional، 227 ميكرون برآورد شد.(2)

E.J.Smith در سال 1989 با مطالعه روي تحقيقات انجام شده در اين مورد و تحقيقات خودش به اين نتيجه رسيد كه گلاس‌آينومر بخاطر آزاد سازي فلورايد و تطابق مارجينال كافي بهترين ماده ترميمي در جلوگيري از پوسيدگي ثانويه در مارجين‌هاي پركردگيها مي‌باشد، در ترميم ضايعاتي كه بيمار داراي ايندكس پوسيدگي بالا باشد و يا در افراد با بهداشت پائين كارآيي مطلوبي از خود نشان مي‌دهد.(3)

Philips با جمع‌آوري اطلاعات در مورد 1700 نمونه ترميم شده توسط گلاس‌آينومر نشان داد كه در مدت 7-2 سال مورد مطالعه فقط يك مورد عود پوسيدگي مشاهده گرديد.

Bracket در سال 1992 نتايج مشابهي از 1435 مورد Casting كه از سيمان گلاس‌آينومر بعنوان Luting استفاده شده بود بدست آورد، بعد از 5 سال مورد مطالعه فقط چند مورد پوسيدگي ثانويه در مارجين كراون‌ها مشاهده گرديد.

       علت شكستهاي (Failure) آمالگام در مواردي كه اتفاق مي‌افتد، بيشتر، عود مجدد پوسيدگي است.(1)

آزادسازي آهستة فلورايد از گلاس‌آينومر، يك اثر ضد پوسيدگي در ساختمان دنداني مجاور ايجاد مي‌كند. در ترميم‌هاي سرويكالي با گلاس‌آينومر، التهاب در بافت لثه وجود ندارد ]و تنها[ تعداد كمي استرپتوكوك موتانس در پلاك مجاور ترميم‌هاي گلاس‌آينومر وجود دارد.(4)

 

منابع:

1.    شاپور نظيري ـ س، شاهوردياني ـ ب: سيمانهاي گلاس‌آينومر در دندانپزشكي ترميمي، پايان‌نامه دكترا، شماره150، مركز آموزش علوم دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي، سال تحصيلي 72-1371.

2.      Harold R. Stanly. Pulpal responses to ionomer cements biological characteristics. JADA 1990; 120: 25-29.

3.      Edward J.Swift. Effects of glass-ionomer on recurrent caries J. Operative. Dent. 1989; 14: 40-43.

4.        كريگ، رابرت جي، مواد دندانپزشكي ترميمي، مهرداد بركتين، عطيه فيض. تهران: شايان نمودار، 1382؛ فصل8: 161

  بازگشت به صفحه مقالات    |     دریافت فایل مقاله با فرمت Doc

 

 

The Official Website of Dr. Ebrahim Dousti  |  Desined by F.R.Javan  2011