اختراع آینو پارس

اختراع ماده ترمیم دندان گلاس آینومر توسط دکتر ابراهیم دوستی

Pic

گواهی ثبت اختراع

Pic

گلاس آینومر پارس

Pic

گلاس آینومر پارس


ماده ترمیم گلاس آینومر

آلبوم عکس های دندان های ترمیم شده با گلاس آینومر توسط دکتر دوستی

Pic

گلاس آینومر پارس

Pic

گلاس آینومر پارس

Pic

گلاس آینومر پارس

Pic

گلاس آینومر پارس

Pic

گلاس آینومر پارس

Pic

گلاس آینومر پارس

Pic

گلاس آینومر پارس

Pic

گلاس آینومر پارس

Pic

گلاس آینومر پارس

Pic

گلاس آینومر پارس

Pic

گلاس آینومر پارس

Pic

گلاس آینومر پارس

Pic

گلاس آینومر پارس

Pic

گلاس آینومر پارس

Pic

گلاس آینومر پارس

Pic

گلاس آینومر پارس

Pic

گلاس آینومر پارس

Pic

گلاس آینومر پارس

Pic

گلاس آینومر پارس

Pic

گلاس آینومر پارس

Pic

گلاس آینومر پارس

Pic

گلاس آینومر پارس

Pic

گلاس آینومر پارس

Pic

گلاس آینومر پارس

Pic

گلاس آینومر پارس

Pic

گلاس آینومر پارس

Pic

گلاس آینومر پارس

Pic

گلاس آینومر پارس

Pic

گلاس آینومر پارس

Pic

گلاس آینومر پارس

Pic

گلاس آینومر پارس

Pic

گلاس آینومر پارس

Pic

گلاس آینومر پارس

Pic

گلاس آینومر پارس

Pic

گلاس آینومر پارس

Pic

گلاس آینومر پارس

Pic

گلاس آینومر پارس


تماس باما


تذکر: مراجعه به مطب با تعیین وقت قبلی امکان پذیر است.

ارسال پیام
اطلاعات

o چهارراه طالقانی، جنب اداره پست، ساختمان امید، ط5، واحد502
4 32265699
4 09109463972
É dr_dostifard@yahoo.com

Pic

دکتر ابراهیم دوستی